สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)

 

    ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการรับขนสินค้าทางอากาศ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการศึกษา : โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต ประกอบด้วย                   

    1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต

     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม 84 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาโท 36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Minor Program: ACM)

     3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     ระยะเวลาศึกษา : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)
     ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา :

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการแผนกการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบิน (Cargo Sale and Operation Officer)
2. พนักงานควบคุมน้ำหนักและจัดระวางอากาศยาน (Load Control Officer)
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานงานบริการภาคพื้น (Turnaround Coordinator)
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operation Officer)
5. เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Cargo Warehouse Agent)
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Services)

จุดเด่นของหลักสูตร/ สาขาวิชา :

1. เป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนด้านการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและด้านการปฏิบัติการ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินการในปัจจุบัน
2. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศในสายการบินชั้นนำ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงในการทำงานให้แก่นักศึกษา
3. มีการฝึกประสบการณ์ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศกับสายการบินชั้นนำต่างๆ เช่น Thai Airways, Qatar Airways, Cathay Pacific Airways, China Airlines, Kuwait Airways, EVA Air, Japan Airlines, Royal Jordanian Airlines และ All Nippon Airways เป็นต้น
4. ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เป็นต้น

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย