สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM-T) (แผนการศึกษาเทียบโอน)

ศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทักษะการปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ และตามมาตรฐานสากลกำหนด เพื่อรับรองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาการเรียน : 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)

สำเร็จการศึกษา

  • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 259,900 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM-T) (แผนการศึกษาเทียบโอน)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  รับตรง เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทุกสาขา
  • หรือจบจาก สบพ. หลักสูตร ATC/CO/AM/AMEL/AI/CM/AT-AE/AT-AI
  • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นโรคตาบอดสี

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565