สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

     หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อใช้งานได้จริงสำหรับผู้บริหารขององค์กรด้านการบิน เน้นการบูรณาการด้านความรู้เชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบินพลเรือนในทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวหน้าทุกภาคส่วน หลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากสายอาชีพด้านการบิน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างมุมมองการบริหารจัดการการบินได้อย่างมืออาชีพ

แผนการศึกษา
     จำนวนหน่วยกิตรวม :  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
     ระยะเวลาศึกษา :  2 ปี (6 ภาคเรียน)

     แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

  • รายวิชาบังคับ  21  หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก     9  หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์     15  หน่วยกิต

     แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ

  • รายวิชาบังคับ  21  หน่วยกิต
  • รายวิชาเลือก   18  หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์       6  หน่วยกิต

ปฏิทินปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1      มิ.ย. – ก.ย.
ภาคการศึกษาที่ 2      ต.ค. – ม.ค.
ภาคการศึกษาที่ 3      ก.พ. – พ.ค.

การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา :

1. พนักงานในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน
2. พนักงานของสายการบินทั้งของรัฐและเอกชนต่าง ๆ
3. พนักงานของบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินงานด้านการขนส่ง
4. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านอุตสาหกรรมการบิน การขนส่ง การท่องเที่ยว
5. นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
6. ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร/ สาขาวิชา :

1. มีความร่วมมือกับ IAAA ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สนามบิน Incheon international airport สาธารณรัฐเกาหลี
2. เชิญวิทยากรระดับผู้บริหารจากหน่วยงานด้านการบินมาบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

 

ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 314,300 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป :

 1. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด
 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 5. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ :

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สถาบันรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันกำหนด
 2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
 3. หากไม่เป็นไปตามข้อ 2 จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 4. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) 500 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน CEFR A2 (31 ขึ้นไป) หากผู้สมัครไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษข้างต้น จะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด
 5. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ