สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (ALM)

ระยะเวลาการเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

                                    ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (ALM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไร้ความสามารถ ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด อันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 5. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันการบินพลเรือนว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการบินพลเรือนที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีในภายภาคหน้าต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 7. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาใด ๆ เพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ
รอบ Early Recruitment

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า

รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

รอบ โควตา (Quota)

โควตาประเภทที่ 1  โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันการศึกษาในสังกัด

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 2. มีผลการเรียน (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

โควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 2. มีผลการเรียน (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00

โควตาประเภทที่ 3 โครงการสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 2. มีผลการเรียน (GPAX) รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

รอบ 4 รับตรง

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบ เท่าทุกแผนการเรียน