สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

วิชาโทธุรกิจสายการบิน (ABM)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 29 เมษายน 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาการเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

                                   ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500 บาท ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิชาโทธุรกิจสายการบิน (ABM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายวิชา ดาวน์โหลด
คุณสมบัติ

รอบ  Early Recruitment  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่ระบุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัตร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

รอบ  โควตา (Quota) เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 • GPA รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ 4 รับตรง เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565