สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

รูปแบบนามบัตรสำหรับพนักงานสถาบันการบินพลเรือน


แบบฟอร์มรับแจ้งปัญหาระบบ MIS


แบบฟอร์มการขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์/ระบบการระบุผู้ใช้งาน


แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

    ด้วย งานห้องสมุด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน จะทำการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน ค้นคว้าอ้างอิง และการปฏิบัติงาน …


แบบฟอร์มสำรวจความต้องการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

    ด้วย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ได้จัดทำแบบฟอร์มสำรวจความต้องการทางด้านสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆในสบพ. เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่หน่วยงาน โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำรวจความต้องการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบินได้ที่นี่ …