สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

รับสมัครหลักสูตรวิชาภาคพื้น

          รับสมัครและสอบคัดเลือก        1 ตุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 

         ประกาศผล                                2      ธันวาคม       2565

       รายงานตัว                                 15-16     ธันวาคม       2566

   รับสมัคร 

10 ธันวาคม 2565  ถึง   13 มกราคม 2566

   สอบ 

เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

   ประกาศผล

30 มกราคม 2566

   รายงานตัว

6-7 กุมภาพันธ์ 2566

          รับสมัคร          1   กุมภาพันธ์  2566  ถึง   3   มีนาคม  2566

         สอบ                 เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

         ประกาศผล      27    มีนาคม   2566

        รายงานตัว       3     เมษายน   2566

          รับสมัคร          15   มีนาคม   2566   ถึง   28   เมษายน   2566

         สอบ                 17     พฤษภาคม      2566

         ประกาศผล     26    พฤษภาคม     2566

       รายงานตัว       1       มิถุนายน     2566

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

ขยายเวลา รอบรับตรงอิสระ (รับสมัคร 24 พ.ค. 2565 - 10 มิย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท

รอบรับตรง (รับสมัคร 1 พ.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ Early Recruitment (รับสมัคร 1 ต.ค. - 19 พ.ย. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (รับสมัคร 1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 2 Quota (รับสมัคร 15 ธ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 3 รับตรง (รับสมัคร 1 พ.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบ Quota (รับสมัคร 4 ต.ค.- 25 พ.ย. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบรับตรง (รับสมัคร 1 ธ.ค. 2564 - 3 มี.ค. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบรับตรง รอบ 2 (รับสมัคร 9 มี.ค. - 24 เม.ย. 2565)

รอบ 3

รับตรง

รอบ 4

รับตรงอิสระ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทะเบียนและวัดผล 

สถาบันการบินพลเรือน ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

เบอร์โทรศัพท์: 02-272-5741-4 ต่อ 3620, 3621, 3622, 3623, 3624

เว็บไซต์: http://reg.catc.or.th

อีเมล: registrar@catc.or.th