สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

ขยายเวลา รอบรับตรงอิสระ (รับสมัคร 24 พ.ค. 2565 - 10 มิย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท

รอบรับตรง (รับสมัคร 1 พ.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ Early Recruitment (รับสมัคร 1 ต.ค. - 19 พ.ย. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (รับสมัคร 1 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 2 Quota (รับสมัคร 15 ธ.ค. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา

รอบที่ 3 รับตรง (รับสมัคร 1 พ.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบ Quota (รับสมัคร 4 ต.ค.- 25 พ.ย. 2564)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบรับตรง (รับสมัคร 1 ธ.ค. 2564 - 3 มี.ค. 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน

รอบรับตรง รอบ 2 (รับสมัคร 9 มี.ค. - 24 เม.ย. 2565)

รอบ 3

รับตรง

รอบ 4

รับตรงอิสระ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทะเบียนและวัดผล 

สถาบันการบินพลเรือน ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

เบอร์โทรศัพท์: 02-272-5741-4 ต่อ 3620, 3621, 3622, 3623, 3624

เว็บไซต์: http://reg.catc.or.th

อีเมล: registrar@catc.or.th