สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 แผนกจัดหา

    ด้วยแผนกจัดหา มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัด สถาบันการบินพลเรือน ที่มีหน้าทีรับผิดชอบในการดำเนินการ จัดซื่อ/จัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และระเบียบกับกฏหมายของทางราชการกับหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง….

ข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือนว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546

    โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้…. 

โครงการอบรมหลักสูตรวิชา “หลักและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการตรวจรับพัสดุ ตามข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือนว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2546” 

แบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง

 


 

 แผนกธุรการ

 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมสำหรับการบริหารยุคใหม่”

    ด้วยสำนักผู้ว่าการได้มีผู้แทนเข้าอบรมเรื่อง”คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการบริหารยุคใหม่” ทั้งนี้จากการเข้ารับฟัง ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี และเพื่อสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของ Knowledge Management : KM ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร จึงขอเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ สบพ. โดยมีแผ่น CD จำนวน 3 แผ่น (สามารถยืมได้ที่ห้องสมุด สบพ.)

 ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอก

     ด้วยแผนกธุรการได้จัดทำ”ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอก” เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบในการพิมพ์หนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอกได้ถูกต้อง  จึงได้จัดทำตัวอย่างดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานของ สบพ. ทราบ…

ข่าวที่เกี่ยวข้อง