สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบพลอากาศโท เวช สุวรรณเวียง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารแปดกรม (8 แฉก) กองบัญชาการทหารอากาศดอนเมือง ในโอกาสเพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน อันสืบเนื่องจากแนวนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในความครอบครองของกองทัพอากาศ กรณีที่จะพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ (สบพ. ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในการครอบครองของกองทัพอากาศในส่วนของ ศฝบ.) ควรจะได้จัดให้มีการทำความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการเจรจาหารือพูดคุยกันในรายละเอียด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย และเมื่อได้ข้อยุติแล้วจะได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในลำดับต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ถือโอกาสแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลอากาศโท เวช สุวรรณเวียงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศท่านใหม่