สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกรมสรรพสามิต ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ” โดยให้บริการรับผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งงานพิมพ์ทั่วไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ หัวจดหมาย สมุดโน้ต หนังสือ แฟ้มเอกสาร ซองเอกสาร ปฏิทิน วารสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ และงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เช่น งานพิมพ์แสตมป์ ใบประกาศนียบัตร ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
โรงงานไพ่ ขอนำเสนอและประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ข้อ ๙ (๑๐) งานจ้างพิมพ์
ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และหมวด ๓ ข้อ ๑๐ (๖) (ก) หน่วยงานของรัฐสามารถจ้างโรงงานพ่ กรมสรรพสามิต
พิมพ์งานได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ อ้างถึง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ https://www.playingcard.or.th