คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากน้องสาวผมเป็นผู้รักสัตว์มากเธอจึงทำทุกวิถีทางที่จะเรียนต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้ได้ โชคดีครับว่าเธอเป็นคนหัวดีเรียนเก่ง ตั้งใจเรียนเป็นที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นนี้เธอจึงสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้สำเร็จครับ ใครที่สนใจผมขอแนะนำให้เข้าเว็ปนี้ครับ www.vet.ku.ac.th  ตอนนี้ผมขอแนะนำคร่าวๆเกี่ยวคณะสัตวแพทยศาสตร์กันก่อนนะครับ

คณะนี้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ

มีรวมทั้งหมด 13 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 9 หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

หลักสูตรกลางของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 7 หลักสูตร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรที่สังกัดภาควิชา จำนวน 6 หลักสูตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 

ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์ มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่นี่ผลิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ออกไปปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางสัตวแพทย์ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์ การจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการศึกษาหลังปริญญา โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถผลิตบุคลากรทางสัตวแพทย์ที่รู้จริง มีทักษะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้  เป็นสถาบันด้านการค้นคว้าวิจัย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

และสำหรับใครที่เรียนแล้วอยากผ่อนคลาย คุณสามารถเล่นเกมออนไลน์ต่าง ให้คุณเลือกเล่นอย่างมากมายในโลกของออนเทอร์เน็ท และหากมีข้อสงสัยในวิธีการเล่นในบางเกมเราขอแนะนำเกมให้คุณอ่านรีวิวเกมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกม ไทยสล็อต, โป๊กเกอร์, ยิงปลา และอื่นอีกมากมาย.
แต่ทุกคนอย่าเล่นเกมออนไลน์เพลินจนลืม การเรียนน่ะครับ.