Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

วิชาโทการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)

ศึกษาด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และสามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศได้ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบบการประเมินผลของมาตราฐานสากลที่กำหนด รู้จักใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  โควตา (Quota)  เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 29 เมษายน 2565

รอบ  รับตรง  เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาการเรียน : 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

                                      ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาโทได้หลังจากจบชั้นปีที่ 2

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรียนระหว่างประเทศ

Theory per credit 1,500 Baht Practice per credit 2,500 Baht

The total expenses for the entire program are estimated to be 355,000 Baht

Courses Details

วิชาโทการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)
กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ Ground Training Programme
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
Study Plan Download
Course Information Download
Equipment View Details

รอบ  Early Recruitment  เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่ระบุ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดรับสมัตร 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

รอบ  โควตา (Quota) เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภทที่ 1 โครงการเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 • GPA รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

ประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 • GPAX รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรตามที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด

รอบ 4 รับตรง เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2565