ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนาโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสเสียงจากสนามบินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ” หากท่านประสงค์ร่วมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สบว.

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

ประชาสัมพันธ์ เวปไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”

ตามที่ศูนย์การบริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารวิชาการ “๊Unisearch Journal” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นช่องทางในการค้นคว้าศึกษา ลองคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driver Research & Innovation) ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ”นอร์ทเทิร์นวิจัย”ครั้งที่ 6

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นมีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก…

ประชาสัมพันธ์ โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”เบญจมิตรวิชาการ”ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายเบญจมิตร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10″ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมงานหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.benjamitvichakarn2020.org/

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ ” Research to Serve Society” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ