สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน
ชั้น 2 อาคาร 1 โทร.02-272-5741 ต่อ 309
Email : research.catc@gmail.com