ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบุลสงครามได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การจัดการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในวันที่ 22 ก.พ.2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบ…