ปีงบประมาณ 2563

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ชื่อบทความชื่องานวิชาการ/วารสาร สถานที่
 A Quad-Band 4*4 MIMO Antenna Array for Millimeter-Wave 5G งาน IEEE-WSCE
2019 
ประเทศ
ญี่ปุ่น
A Compact Printed Wideband Circularly Polarrized Slot Antenna for
Universal UHF RFID Reader
การประชุมนานาชาติ
EuCAP 2020
เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก
MIND Innovations: Effect of teaching and learning style towards
students’ aptitude in English context
วารสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 Improved Isolation of a Dual-Band MIMO Antenna Using Modified
S-SRRs for Millimeter-Wave
Application
การประชุมนานาชาติ
ECTI-CON 2020
จังหวัดภูเก็ต
Design of Wideband Sub-6 GHz 5G MIMO Antenna with IsolationEnhancement Using an MTM-Inspired Resonators การประชุม
นานาชาติ
ICRAMET
2020
ประเทศ
อินโดนีเซีย
Study of closely Spaced Element on Field correlation for mm-WaveMIMO Antenna System’s การประชุม
นานาชาติ
ECTI-CON
2020
จังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนการประชุม
ระดับชาติและ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
ครั้งที่ 14
มหาวิทยา
ลัยศรีปทุม
ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560
การประชุม
ระดับชาติและ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
ครั้งที่ 14
มหาวิทยา
ลัยศรีปทุม

การรับรู้ความเสี่ยงการก่อการร้ายของการใช้
บริการสายการบิน

การประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14
มหาวิทยา
ลัยศรีปทุม
การทดสอบการกระพือของแผ่นบางเสมือนปีกที่
ความเร็วลมต่ำ
กิจกรรมให้
ความรู้ด้านการ
บิน CAAT ครั้งที่ 1 Aviation Forum
กรุงเทพฯ
ความรู้ความสามารถพิเศษ ที่ส่งผลให้ผลสำเร็จ
การศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมให้
ความรู้ด้านการ
บิน CAAT ครั้งที่ 1 Aviation Forum
กรุงเทพฯ
แบบจำลองวิธีปฏิบัติการบินสำหรับมาตรฐานการเข้า-
ออกสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินระหว่าง
สนามบินเชียงใหม่และพื้นที่ศึกษาจัดตั้งสนามบิน
แห่งที่ 2
กิจกรรมให้
ความรู้ด้านการ
บิน CAAT ครั้งที่ 1 Aviation Forum
กรุงเทพฯ