ปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

*หมายเหตุ กรอบสีส้ม ลำดับที่ 1-4 งานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์, ลำดับที่ 5-9 งานวิจัยกลุ่มสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์