ปีงบประมาณ 2562

ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2562

 

ลำดับ ผู้วิจัย หัวข้องานวิจัย บทคัดย่อ
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
1 ดร. อภิรดา นามแสง การพัฒนาสายอากาศสําหรับอากาศยานไร้คนขับ

download

2 ดร. อภิรดา นามแสง วงจรกรองผ่านแถบแบบสองความถี่ด้วยความต้านทานรูปดัมเบลแบบขั้นสําหรับการปรับปรุงความถี่ที่สอง download
3 คุณณัฐภัทร สุปรียธิติกุล การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลรูปวงกลมด้วยการปรับเปลี่ยน ระนาบกราวด์ สำหรับระบบ LTE และในย่านความถี่แถบกว้างยิ่ง download
4 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรขยายความนําที่กระตุ้นสัญญาณเข้าขา Bulk ของ มอสทรานซิสเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายแรงดันต่ำมากและการประยุกต์์ใช้งาน

download

5 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์และวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โดยใช้วงจรสายพานกระแสที่มีอัตราการขยายกระแส

download

6 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมโดยใช้วงจร FDCCII download
7 คุณสมศักดิ์ มานมาน ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2560 download
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
8 พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย การออกแบบวิธีปฏิบัติสำหรับอากาศยาน เข้า-ออก ระหว่างสนามบินเชียงใหม่ และสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 สำหรับการออกแบบวิธีปฏิบัติการควบคุมจราจร ทางอากาศในห้องปฏิบัติการจำลองของสถาบันการบินพลเรือนในอนาคต download
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
9 ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว การรับรู้ความเสี่ยงการก่อการร้ายของการใช้บริการสายการบิน download
10 ดร.ธัญญรัตน์ คำพราะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน download
11 นายอธิป สาโรวาท ความคาดหวังสมรรถนะหลักในการทำงานของนักศึกษาสาขาวชาการจัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรืนในทรรศนะของ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ download