ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ฯ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ link https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about