ประชาสัมพันธ์ “ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย” ปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนา และผลิตผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ไปยัง ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2163955 ต่อ 168 (ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ) หรือติดต่อขอแบบเสนอโครงการที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย