ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

   ด้วย วช.ร่วมกับระบบเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใตแนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

หากคณาจารย์หรือบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมงานหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/