ปีงบประมาณ 2560

ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ผู้วิจัย หัวข้องานวิจัย บทคัดย่อ
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
1 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรรากที่สองโหมดกระแสโดยใช้วงจรโอทีเอ

download

2 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII

download

3 ดร.อภิรดา นามแสง และนายเรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ วงจรกรองผ่านแถบแบบฮุคบนเรโซเนเตอร์หลายชั้น

download

4 ดร.อภิรดา นามแสง และนายเรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ สายอากาศ CPW แบบสองความถี่โครงสร้างแฟร็กทัลห่วงโซ่ดาวสำหรับระบบ LTE และเครื่องวัดความสูง

download

5 นายไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร และนายมนูรักษ์ รัตนสุทธิกานต์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง “หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศในการนำร่องเครื่องบินเข้าสู่เส้นทางการบิน” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ชั้นปีที่ 2 สถาบันการบินพลเรือน

download

6 ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

download

7 ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว, นายปอนด์ ทฤษฎิคุณ, นายกริช วงศ์เจริญ รูปแบบการบริหารจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายด้านการบินในประเทศไทย

download

8 นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง, นายสรวิชญ์ เภาสมบัติ, นางสาวศิริพร แซ่โค้ว ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558

download