ปีงบประมาณ 2559

ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ ผู้วิจัย หัวข้องานวิจัย บทคัดย่อ
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
1 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงโคจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์โดยใช้วงจร OTRA

download

2 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย วงจรตัวควบคุม P PI PD และ PID ที่โปรแกรมได้โดยใช้วงจร CCTA

download

3 ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสโดยใช้วงจร VDCC

download

4 ดร.อภิรดา นามแสง และนายเรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ สายอากาศไดโพลสำหรับเครื่องวัดความสูง

download

5 ดร.อภิรดา นามแสง และนายเรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์มอนิกส์เป็นช่วงกว้าง

download

6 นายกิตติพล โหราพงศ์ การพัฒนาอากาศยานไร้นักบินเพื่อบรรทุกอุปกรณ์รับสัญญาณเครื่องช่วยเดินอากาศในบริเวณพื้นที่ก่อนหัวทางวิ่ง

download

กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
7 นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช การออกแบบและจัดทำเครื่องมือทดสอบหาค่าการสั่นสะเทือนในอากาศยาน

download

8 นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช การทดลองและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของจุดยืนบนโครงสร้างอากาศยานที่ยึดด้วยรีเวท MS20424AD ด้วยวิธี

download