ปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ ผู้วิจัย หัวข้องานวิจัย บทคัดย่อ
กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
1 ดร.อภิรดา นามแสง การใช้เรโซเนเตอร์แบบสลอทอินเตอร์ดิจิตอลสำหรับปรับแบนด์วิดท์วงจรกรองผ่านแถบ

download

2 ดร.อภิรดา นามแสง วงจรกรองผ่านแถบแบบสองความถี่โครงสร้างแบบวงแหวนสี่เหลี่ยม

download

3 อ.ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศระบบนำร่องในการร่อนลงสู่สนามบินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ชั้นปีที่ 2 สถาบันการบินพลเรือน

download

4 อ.อาคม จดแตง การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีวิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์

download