ปีงบประมาณ 2561

ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ ผู้วิจัย หัวข้องานวิจัย บทคัดย่อ
กองวิชาบริหารการบิน
1 นางสาวทัดจุฬา กลันทปุระ การเข้าใจพนักงานในระดับบุคคลผ่านปัจจัย “การฝังลึกในงาน” กรณีศึกษาพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของท่าอากาศยานในประเทศไทย

download

กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
2 นายรัฐปพนธ์ ขุนอินทร์สูงเนิน และ ดร.คงศักดิ์ ชมชุม การทดสอบการกระพือของแผ่นวัสดุผสมที่ความเร็วต่ำ

download

กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
3 นายกิตติพล โหราพงศ์ การปรับปรุงค่าความถูกต้องของเครื่องรับสัญญาณโลคัลไลเซอร์ ที่ใช้วิทยุกำหนดด้วยซอฟต์แวร์

download

4 ดร. อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรกรองความถี่หลายฟังก์ชั่นโหมดแรงดันที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจรโอทีเออย่างง่าย

download

5 ดร. อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรสายพานกระแสยุคที่สองแบบขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์โดยใช้แหล่งจ่าย 0.5 โวลต์ และการประยุกต์ใช้งาน

download

6 ดร. อุสาห์ ต่อเทียนชัย การออกแบบวงจรสายพานกระแสแบบผลต่างเต็มที่ที่ขับสัญญาณเข้าขา Bulk ของมอสทรานซิสเตอร์ที่ใช้แหล่งจ่ายแรงดันต่ำกว่าหนึ่งโวลต์และการประยุกต์ใช้งาน

download

7 ดร.กนก สารสิทธิธรรม, ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์, นายสรวิชญ์ เภาสมบัติ ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559

download