ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2564

ด้วย วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563ดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th และ nriis.nrct.go.thสอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงอายุ โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 409, 410

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบุลสงครามได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อ การจัดการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในวันที่ 22 ก.พ.2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบ…

ปีงบประมาณ 2563

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ชื่อบทความ ชื่องานวิชาการ/วารสาร สถานที่  A Quad-Band 4*4 MIMO Antenna Array for Millimeter-Wave 5G  งาน IEEE-WSCE 2019  ประเทศญี่ปุ่น A Compact Printed Wideband Circularly Polarrized Slot Antenna forUniversal UHF RFID Reader การประชุมนานาชาติ EuCAP 2020 เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก MIND Innovations: Effect of teaching and learning style towards students’ aptitude in English context วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  Improved Isolation of a Dual-Band

ปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 *หมายเหตุ กรอบสีส้ม ลำดับที่ 1-4 งานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์, ลำดับที่ 5-9 งานวิจัยกลุ่มสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ฯ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ link https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการงาน”วันนักประดิษฐ์”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งประดิษฐ์ แด่องค์”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจเสนอผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ หรือที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=171

ประชาสัมพันธ์ “ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย” ปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนา และผลิตผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ไปยัง ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2163955 ต่อ 168 (ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ) หรือติดต่อขอแบบเสนอโครงการที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย