ปีงบประมาณ 2563

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ชื่อบทความ ชื่องานวิชาการ/วารสาร สถานที่  A Quad-Band 4*4 MIMO Antenna Array for Millimeter-Wave 5G  งาน IEEE-WSCE 2019  ประเทศญี่ปุ่น A Compact Printed Wideband Circularly Polarrized Slot Antenna forUniversal UHF RFID Reader การประชุมนานาชาติ EuCAP 2020 เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก MIND Innovations: Effect of teaching and learning style towards students’ aptitude in English context วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  Improved Isolation of a Dual-Band

ปีงบประมาณ 2563

ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 *หมายเหตุ กรอบสีส้ม ลำดับที่ 1-4 งานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์, ลำดับที่ 5-9 งานวิจัยกลุ่มสาขาสังคมและมนุษย์ศาสตร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ฯ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ link https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhsc/about

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการงาน”วันนักประดิษฐ์”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ.2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งประดิษฐ์ แด่องค์”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรที่สนใจเสนอผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ หรือที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=171

ประชาสัมพันธ์ “ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย” ปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนา และผลิตผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ไปยัง ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2163955 ต่อ 168 (ดร.กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ) หรือติดต่อขอแบบเสนอโครงการที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

   ด้วย วช.ร่วมกับระบบเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใตแนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. หากคณาจารย์หรือบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมงานหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนาโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสเสียงจากสนามบินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ” หากท่านประสงค์ร่วมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สบว.

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/

ประชาสัมพันธ์ เวปไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”

ตามที่ศูนย์การบริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารวิชาการ “๊Unisearch Journal” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นช่องทางในการค้นคว้าศึกษา ลองคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue