พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน

หนังสือกรมบัญชีกลาง

ระดับปริญญาตรี

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า