ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2561

พ.ศ.2559

พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2556

พ.ศ.2555

พ.ศ.2554

พ.ศ.2553

พ.ศ.2552

พ.ศ.2551

พ.ศ.2550

พ.ศ.2549

พ.ศ.2548

พ.ศ.2547

  • ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2547 (ที่ 3/2538)
    •   ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การเลี้ยงรับรอง พ.ศ.2550

พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

พ.ศ.2544

พ.ศ.2543

พ.ศ.2541

พ.ศ.2540

พ.ศ.2539

พ.ศ.2538

  • ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2538 (ที่ 3/2538)
    •   ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด พ.ศ.2539

พ.ศ.2537

  • ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2537 (ที่ 7/2537)
  •   ยกเลิกโดย ระเบียบ สถาบันการบินพลเรือนว่าด้วย การทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2538

พ.ศ.2536