ข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน

พ.ศ.2560

พ.ศ.2560

พ.ศ.2559

พ.ศ.2556

พ.ศ.2555

พ.ศ.2553

พ.ศ.2552

พ.ศ.2551

พ.ศ.2550

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550

พ.ศ.2547

พ.ศ.2546

ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

พ.ศ.2544

พ.ศ.2543

  • ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2543
  •   ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2550

พ.ศ.2541

พ.ศ.2539

พ.ศ.2538

พ.ศ.2537

  • ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินทดรองและการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2537 (ที่ 2/2537)
  •   ยกเลิกโดย ข้อบังคับ สถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย เงินทดรองและการยืมเงินทดรอง พ.ศ.2544

test 2 test2