กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เนื่องด้วย แผนกนิติการ ได้ทำการรวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในเรื่องต่างๆ

การประกาศใช้ ข้อบังคับ และ ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน

ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การจัดการศึกษา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563) ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย ความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)