กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

เนื่องด้วย แผนกนิติการ ได้ทำการรวบรวมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในเรื่องต่างๆ