การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขององค์กร

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

ประกาศนโยบายการการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

องค์กรคุณธรรม

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ภาพกิจกรรม