ภาพกิจกรรม

ประจำปี 2563


1

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้จัดทำประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามประกาศฯ


1 2 2

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำโดยนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ สบพ. กล่าวคำปฏิญาณตน “แสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต” ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม และบริหารงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ