ภาพกิจกรรม

ประจำปี 2562


1 2 2

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการประชุม “รับทราบนโยบายสถาบันการบินพลเรือน เกี่ยวกับการพัฒนากรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯสำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ห้างหุ้นส่วน และร้านค้า รับทราบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) อีกต่อไป


1 2 2

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นำโดยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมทั้งพนักงานและลูกจ้างของ สบพ. กล่าวคำปฏิญาณตน เรื่อง “การไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” ร่วมกันเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการบริหารงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ


1 2 2

   พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการป้องกันทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันการบินพลเรือน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้บรรลุผลสำเร็จ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ พนักงานไต่สวน ระดับต้น สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 1 มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สบพ.กรุงเทพมหานคร