การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประจำปี 2562


1

   สบพ. ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินให้ก้าวไปสู่ Airbus Flight Training Standard และ EASA Standard โดย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน. สอต. พร้อมด้วยครูวิชาภาคพื้นและนักพัฒนาหลักสูตร ในสังกัด สอต. และตัวแทนจาก บริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส ในการมาตรวจประเมินเบื้องต้น (Gap Analysis) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนงานและเตรียมการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินให้ก้าวไปสู่การเป็น Airbus Flight Training Standard และ EASA Standard ซึ่ง สบพ. จะเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมนักบินในเครือข่ายของ Airbus เพื่อเปิดรับศิษย์การบินจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาในหลักสูตร PPL, CPL, MPL, ATPL Frozen, etc. และ Flight Simulator ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานที่ Airbus ให้การสนับสนุน นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากโรงเรียนการบินในเครือบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะทำการผลิตนักบินร่วมกับ สบพ. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว


1 2 2

   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินเบื้องต้น (Gap Analysis) เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ฝึกการบินหัวหินเพื่อรองรับมาตรฐาน EASA และการจัดทำหลักสูตร Ab-initio Programme ร่วมกับบริษัท Airbus โดยหลังจากการตรวจประเมินดังกล่าว สบพ. และบริษัท Airbus จะเริ่มต้นในการวางแนวทางและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อดำเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินให้เป็นไปตาม Airbus Flight Training Standard และ EASA Standard เพื่อเปิดรับศิษย์การบินจากทั่วโลกเข้ามาทำการฝึกอบรมในหลักสูตร PPL, CCP, MPL, และ ATPL Frozen รวมทั้งการฝึกด้วย Flight Simulator ณ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน


1 2 2

   การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


1 2 2

   การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแคนนา 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ