ลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์

  ข้อมูลส่วนตัว (Personal Details)  ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Contact Details)  ข้อมูลการศึกษาที่จบจาก สบพ. (CATC Graduation Details)


   หลักสูตรที่ 1 (Course-1)


   หลักสูตรที่ 2 (Course-2)

   หลักสูตรที่ 3 (Course-3)


   หลักสูตรที่ 4 (Course-4)


   หลักสูตรที่ 5 (Course-5)


  อาชีพปัจจุบัน (Current Occupation)


   
พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน สบพ.