ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนเข้าชม: 349
พิมพ์
   
 
 
 
       สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมรับมอบนโยบายรัฐบาลในการลดค่าเล่าเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมาตรการเยียวยานักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน การลดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  มีขั้นตอนการดำเนินการความช่วยเหลือเยียวยา ดังนี้
       
       1. ขอให้นักศึกษา สบพ. ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์เลือกสถาบันในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์โดยด่วน สามารถดูข้อมูลหน้าเว็บทะเบียน สบพ.http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp
นักศึกษาที่เรียนซ้ำซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่นเข้าไปเลือกยืนยันสิทธิ์แสดงตนว่าจะเลือกรับสิทธิ์กับสถาบันการศึกษาใด นักศึกษาที่เรียน สบพ. แห่งเดียวต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และจำนวนเงิน กรณีพบข้อมูลไม่ตรงกับจำนวนที่ลงทะเบียน กรุณาแจ้งได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     2. สบพ. จะประกาศแจ้งวันให้นักศึกษาลงทะเบียนในระบบการยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ http://reg.catc.or.th โดยจะแจ้งวันให้ทราบในโอกาสต่อไป
      
     ✈️ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลายสถาบันตรวจสอบยืนยันรับสิทธิ์ได้หนึ่งแห่งเท่านั้น และนักศึกษาที่เรียนที่เดียวตรวจสอบสิทธิ์ ยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดในระบบ สบพ.  เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์  https://covidfund.cupt.net/register
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.