ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

สำนักการเงินการคลัง

จำนวนเข้าชม: 13974
พิมพ์

แผนกงบประมาณ

 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2565 และปรับปรุงคำของบประมาณ 2564 

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้จัดทำแบบฟอร์มในการของบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ ... 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันการบินพลเรือน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6เดือน 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (งบทำการและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ที่นี่ ... 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ขั้นตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณผ่านระบบ MIS

    เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ผงป.จึงได้จัดทำขั้นตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณผ่านระบบ MIS เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่จะดำเนินการ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนดังกล่าวได้ที่นี่ ... 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 (สำนักงบประมาณ) 

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 

 ข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมกราคม 2559 

 ข้อมูลอัตราค่างานต่อหน่วย ฉบับเดือนมกราคม 2559 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลอัตราค่างานต่อหน่วย ฉบับเดือนมีนาคม 2558 

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558) 

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมีนาคม 2558 

 ข้อมูลหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561"  

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่องสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป...

  "ประวัติการบินของไทย" 

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่องประวัติการบินของไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป...

  "แจ๊ค หม่า จากครูสอนอังกฤษ สู่ เจ้าของ “Alibaba” "  

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเรื่อง แจ๊ค หม่า จากครูสอนอังกฤษ สู่ เจ้าของ “Alibaba” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป...

 งบประมาณคนธรรมดา(ที่ไม่ธรรมดา)

   ตามที่แผนกงบประมาณ ได้จัดทำข้อมูลเรื่องงบประมาณคนธรรมดา(ที่ไม่ธรรมดา) เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานในหน่วยงานนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป 

 แบบฟอร์มการขออนุมัติงบประมาณ และแบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิกา

    ตามที่ สำนักการเงินการคลังได้แจ้งเวียนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติงบ ประมาณและแบบฟอร์มการขอเบิกสวัสดิการประเภทนั้น หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ ... 

 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกันเงินและตัดจ่ายงบประมาณ

   ด้วย แผนกงบประมาณ ได้จัดทำกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกันเงินและตัดจ่ายงบประมาณได้ที่นี่... 

 ประกาศเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและค่าบริการ

เรื่อง Save the Word Life

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานลดโลกร้อนขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป...

 เรื่อง ปฏิบัติการแห่งรักโลก

 เรื่อง "คิดแบบเศรษฐี" วอร์เรน บัฟเฟตต์

    ด้วยแผนกงบประมาณได้จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับหลักการคิดในการใช้จ่ายเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป...

 เรื่อง "คิดแบบเศรษฐี" บิลเกตส์ต์


 แผนกการเงิน

    ด้วยแผนกการเงินได้จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายของแผนกการเงิน เพื่อสะดวกในการให้บริการท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่....

 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน(ลย.01) สำหรับปีภาษี 2564 

 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และ ค่าเล่าเรียนบุตร

 แบบใบมอบฉันทะ

 แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 แบบใบสำคัญรับเงิน

 แบบใบขอคืนเงินประกันของเสียหาย


 แผนกบัญชี

 รายงานการรับจ่ายเงินจากการเรี่ยไร

    ด้วยสบพ. ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. ครบรอบปีที่ 58 และได้มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมกันบริจาคเงิน โดยนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์และกิจการสาธารณะกุศลของ สบพ. นักศึกษา สบพ. และเป็นสวัสดิการแก่บุคลาการ สบพ. เพื่อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยรายไรเงินของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ข้อ 20(4) แผนกบัญชีจึงขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เพื่อให้ประชามชนสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลของทางราชการต่อไป....


 แผนกพัสดุ

หลักเกณฑ์ในการเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน 

แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ สถาบันการบินพลเรือน 

 ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการบริหารพัสดุ ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุประเภทต่างๆ ของสถาบันการบินพลเรือน 

    ตามที่แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุประเภทต่างๆ  เพื่อให้แต่หน่วยงานสะดวกต่อการใช้งาน โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุได้ที่นี่ ...

แบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน

    ตามที่ แผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องในการบริหาร ควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2555  เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่หน่วยงาน โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ได้ที่นี่ ...

 


 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.