ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

สำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน

จำนวนเข้าชม: 2175
พิมพ์

    ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลกร สบพ.

     คู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Management System Manual : QMM) ฉบับที่ 2

        หมายเหตุ : ยกเลิกคู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Manual)

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.