ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

จำนวนเข้าชม: 1680
พิมพ์

      ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนงานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด 

      ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.catc.or.th/ITACG

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.