ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

จำนวนเข้าชม: 4191
พิมพ์

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน
ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้


           
            ตามที่ สถาบันการบินพลเรือนได้ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งผู้บริหารได้รับทราบและลงนามในประกาศดังกล่าว และเพื่อเป็นช่องทางประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สบพ. ทุกกลุ่ม ได้รับทราบตามประกาศดังกล่าว นั้น

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.