แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

คู่มือนักศึกษา

จำนวนเข้าชม: 70825
พิมพ์

 

คู่มือนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน


 

 

ประกาศ

ยกเลิก ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2557

โดยให้ใช้ ระเบียบสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน พ.ศ. 2558 แทน

 

 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2563 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2562 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2561 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2560 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2559 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2558 
>>> คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา2557 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.