ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และวิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

Hits: 1129
Print

 

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.