ประชาสัมพันธ์ เรียน นักศึกษา สบพ.ทุกคน เรื่องการแจ้งรายชื่อสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีน

Hits: 559
Print


         

        เรียน นักศึกษา สบพ.ทุกคน

        ด้วย สบพ. มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนวัคซีนในโควต้าของ สบพ. ภายใต้การจัดสรรของกระทรวงคมนาคม และได้รับการพิจารณาให้แล้ว โดยจะทำการฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ กทม. ซึ่ง คิวของ สบพ.ได้รับจัดสรรให้เข้ารับการฉีดในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยในแต่ละวันกำหนดรอบการฉีดเป็น 6 รอบ ดังนี้ ..

        รอบที่1 : 09.00-10.30น. 
        รอบที่2 : 10.30-12.00น. 
        รอบที่3 : 13.00-14.30น. 
        รอบที่4 : 14.30-16.00น. 
        รอบที่5 : 16.00-18.00น. 
        รอบที่6 : 18.00-20.00 น.

        

      ทั้งนี้ สบพ.จะเป็นผู้จัดวันและเวลาให้นักศึกษาทราบว่าจะเป็นช่วงเวลาใดและผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนเท่าใดต่อไป ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาแจ้งรายชื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกองวิชาทราบ ภายในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ภายในเวลา 14.00 น.

        โดยขอให้ส่งข้อมูล ดังนี้
        1.ชื่อ-นามสกุล
        2.อายุ
        3.เลขบัตรประจำตัวประชาชน
        4.เพศ
        5.วันเดือนปีเกิด เป็น คศ
        6.เบอร์โทร.
        7.เครือข่ายมือถือ
        8.ที่อยู่
        9. อีเมลล์
        10.Line id

  ***กำหนดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ภายในเวลา 14.00 น.***

 

                                                                    รอง ผวก.ฝบร.
                                                                    รักษาการแทน ผวก.สบพ.

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.