แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘
About-us

Vision

“CATC is the Specialized Civil Aviation Center of the Region and Learning Organization
of World-Class Human Resources.”


Establishment Objectives, Duties and Responsibilities

  Under Article 6 of the Royal Decree which established the Civil Aviation Training Center, CATC is responsible for producing and developing personnel for the aviation industry and for aircraft maintenance, aircraft services and other aviation-related services that promote the production of such personnel.


The duties and responsibilities of the CATC are as follows:

  1) To provide aviation training that conforms to the standards of the international Civil Aviation Organization’s International Civil Aviation Convention, and to offer domestic training in compliance with Thailand’s own air transport laws and regulations.

  2) To produce sufficient qualified personnel to meet the needs of the country’s private and state-sector air transport industry in line with Thailand’s national aviation personnel development plans.

  3) To provide technical and other aviation-related services. The responsibility of the CATC is to produce highly skilled personnel for the civil aviation industry in Thailand and the Asia Pacific region. It has a vital role to play in helping the industry to keep pace with technological advances, envisioned by the International Civil Aviation Organization (ICAO).


Objectives

1. CATC graduates and those who complete CATC training courses should attain a level of quality and expertise that complies with international standards, enabling them to contribute to the improvement of professional standards in the air transport industry.

2. To produce and develop sufficient qualified personnel to meet the expansion needs of the national aviation industry.

3. To win international recognition as a reputable training institution in the field of civil aviation.

4. To offer a continually expanding range of services that generate additional income and help to reduce the Center’s reliance on government support for investment funding.

5. To be a model government organization with an effective management structure and strategic management policies that give priority to quality standards and comply with the principles of good corporate governance.

6. To ensure that staff who meet international standards are part of a culture of learning, and take full advantage of opportunities for professional development as a means of improving personal and organizational performance.

CATC History

CATC History
Center of Excellence in Aviation Training of Thailand


Civil Aviation Training Center the Center of Excellence for Aviation Training in Thailand

 Civil Aviation Training Center, Thailand (CATC) was established on 4 June 1961 as a cooperative project between the United Nations Special Fund (UNSF), the International Civil Aviation Organization (ICAO), and the Royal Thai Government under the name of the Civil Aviation Training Center in Thailand. The objective of this project, which operated from 1961-1965, was to develop and upgrade civil aviation in the Southeast Asia region, bringing it up to the standards as stipulated by ICAO in accordance with the ICAO Annexes to the Convention on International Civil Aviation.


On 1 January 1966, the Thai Government undertook sole responsibility for the project and continued operating under the supervision of the Department of Aviation (the Department of Civil Aviation), the Ministry of Transport and Communication (the Ministry of Transport). Later in 1987, a royal decree on the reorganization of CATC was issued, establishing CATC as a division within the Department of Aviation, Ministry of Transport. The objective was to enhance efficiency and allow for greater operating efficiency.

    Foreseeing the importance of producing and developing aviation personnel, who are vital to the development of the nation’s aviation industry as well as Thailand’s development as a whole, the government issued the Royal Decree for the Establishment of the Civil Aviation Training Center B.E. 2535. Under the Royal Decree, CATC became a state enterprise under the Ministry of Transport. The move allowed for the enhanced flexibility and efficiency of the center.

    CATC was transferred from the Department of Aviation on 1 April 1993 with a registered capital of 150,000,000 Baht, of which 100,000 Baht came from Thai Airways International Public Company Limited, 25,000,000 Baht from Aeronautical Radio of Thailand Limited, and 25,000,000 Baht from the Airports Authority of Thailand (Airports of Thailand Public Company Limited).

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.