ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
เข้าสู่ระบบ i-train

News

  1. Public Relations
  2. Education News
  3. Activities

CATC Info

ข่าวสารประจำปี 2558ข่าวสารประจำปี 2558
ANNUAL REPORT
Civil Aviation Training Center,Thailand Annual Report      Annual Report 2018  An
ประกาศ สบพ. เรื่อง งดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมอื่นใดที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของนักศึก
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT)
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT) ฉบับประกาศ ณ วันที 20
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.
feed-image
15010511
Server Time: 2020-09-21 18:30:26