สบพ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน

สบพ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน

สบพ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน

CATC Welcomes the Executives from Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and Gives Advices upon the Aviation Personnel Training Program.    

 

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

      RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, welcomed executives from the Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP), and gave advices upon the Aviation Personnel Training Program. In additional, the 2 parties, CATC and RMUTP exchanged knowledge, technology and cooperated in many aspects for the future, on November 14, 2019.

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288