สบพ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน

สบพ. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในการผลิตบุคลากรด้านการบิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288