สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120)

สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120)

 สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120)

CATC Opens the Commercial Pilot License Course - Aeroplane, Class 120 (AP - 120).    

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพ ฯ

        RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the opening ceremony for the Commercial Pilot License Course - Aeroplane, Class 120 (AP-120). There were 6 personal-funded students attended the Course, on March 2, 2020, at CATC, Bangkok.

 

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288