สบพ. เข้าร่วมประชุมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.)

สบพ. เข้าร่วมประชุมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.)

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมนำเสนอเเนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ในการประชุมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมี พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ท. จ.นนทบุรี

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกำหนดโครงสร้าง และแนวทางการดำเนินงาน ของ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ให้มีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบริหารงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288