Print this page
สบพ. จัดพิธีมอบประกาศการอบรมหลักสูตร''เทคนิคการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ''

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศการอบรมหลักสูตร''เทคนิคการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ''

 

          ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคนิคการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สบพ. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************