สบพ. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สบพ. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ให้กับผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ และ  ผู้บริหารและพนักงาน สบพ.จากศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

     สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากรได้บรรยายพิเศษ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัติรย์ของไทย และในโอกาสที่ทรงพระราชทานจัดตั้งจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. โดยมีคำขวัญพระราชทานที่ว่า ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ ภาตใต้พระราชปณิธานที่ว่า สืบสาน รักษา ต่อยอด จากนั้นได้แนะนำประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และดำรงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม

       ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพอเพียง มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากการทำตนเองให้เป็นแบบอย่าง เพื่อพร้อมเป็นจิตอาสาเป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

 

 

***********************************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288